Commit 463a792b authored by Maarten de Waard's avatar Maarten de Waard 🤘🏻
Browse files

run deploy from docs directory

parent ee5eec81
Pipeline #3275 passed with stages
in 1 minute and 6 seconds