Commit ee5eec81 authored by Maarten de Waard's avatar Maarten de Waard 🤘🏻
Browse files

move deploy script to docs directory

parent e95b5f64
Pipeline #3274 failed with stages
in 49 seconds